ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 

Επισημάνσεις

 

Για τις εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές ως ελεύθερες ανακοινώσεις
Παρουσίαση της εργασίας σας με προσέλευση στο συνεδριακό κέντρο (απαιτείται εγγραφή στο Συνέδριο)

Για τις εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές ως αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters)
Δεν προβλέπεται η παρουσίαση των e-posters σε κάποια συγκεκριμένη συνεδρία. Τα e-posters θα προβάλλονται σε εναλλαγή σε οθόνες 55 ιντσών καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

 

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης:


Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων

 1. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις– με προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi – και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
 2. Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο,
  Π.χ.: Μιχαήλ Παπαδόπουλος.
 4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold), π.χ. Μαρία Δημοπούλου.
 5. Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, καθώς και η πόλη.

Π.χ.: Δημήτρης Κανατόπουλος¹, Γεωργία Φωτοπούλου², Μιχάλης Αλεξανδρής¹
¹Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
²Γενικό Νοσοκομείο Χανιών, Χανιά Κρήτης

6. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.
7. Η περίληψη πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Εισαγωγή
Σκοπός
Υλικό
Μέθοδος
Αποτελέσματα
Συμπεράσματα

*Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).

9. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες, με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δε θα ξεπερνά τις 250 λέξεις συνολικά. Προς διευκόλυνσή σας για την καταμέτρηση των λέξεων (μέγιστος αριθμός 250), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το Tools Menu την εντολή Word Count του Microsoft Office Word.
10. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου υποβολής περίληψης ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης.
11. Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας.
12. Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως “τα αποτελέσματα θα συζητηθούν” ή “θα παρουσιαστούν τα δεδομένα” κλπ. δε θα γίνονται δεκτές.

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων

Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν  ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου. Για την υποβολή της περίληψής σας, συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής περίληψης και επισυνάψτε το αρχείο της περίληψης σε μορφή Microsoft Word (άλλες μορφές αρχείων όπως pdf κλπ, δεν θα γίνονται δεκτές).

Για την ηλεκτρονική υποβολή της περίληψής σας, παρακαλώ πατήστε παρακάτω.

Τρόπος παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

 • Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)
 • Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster)

Επισημαίνεται ότι ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα (template) αρχείου e-poster (PowerPoint), παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Γενικές Παρατηρήσεις

 • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δε θα γίνονται αποδεκτές.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον ενός συγγραφέα ανά εργασία (κατά προτίμηση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία). Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας παρουσιάζει περισσότερες από μία εργασίες, θα πρέπει να υπάρχει καταβολή δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον ενός άλλου συγγραφέα από την ομάδα, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μίας εγγραφής ανά εργασία.
 • Εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, η εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου θα αποστείλει, ηλεκτρονικά, επιβεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής επιβεβαίωσης, μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου, Omnipress.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 

Επισημάνσεις

 

Για τις εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές ως ελεύθερες ανακοινώσεις
Παρουσίαση της εργασίας σας με προσέλευση στο συνεδριακό κέντρο (απαιτείται εγγραφή στο Συνέδριο)

Για τις εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές ως αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters)
Δεν προβλέπεται η παρουσίαση των e-posters σε κάποια συγκεκριμένη συνεδρία. Τα e-posters θα προβάλλονται σε εναλλαγή σε οθόνες 55 ιντσών καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

 

Οδηγίες προς τους Συγγραφείς

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης:


Οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων

 1. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις– με προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi – και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
 2. Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο,
  Π.χ.: Μιχαήλ Παπαδόπουλος.
 4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold), π.χ. Μαρία Δημοπούλου.
 5. Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, καθώς και η πόλη.

Π.χ.: Δημήτρης Κανατόπουλος¹, Γεωργία Φωτοπούλου², Μιχάλης Αλεξανδρής¹
¹Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
²Γενικό Νοσοκομείο Χανιών, Χανιά Κρήτης

6. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.
7. Η περίληψη πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Εισαγωγή
Σκοπός
Υλικό
Μέθοδος
Αποτελέσματα
Συμπεράσματα

*Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).

9. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες, με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δε θα ξεπερνά τις 250 λέξεις συνολικά. Προς διευκόλυνσή σας για την καταμέτρηση των λέξεων (μέγιστος αριθμός 250), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το Tools Menu την εντολή Word Count του Microsoft Office Word.
10. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου υποβολής περίληψης ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης.
11. Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας.
12. Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως “τα αποτελέσματα θα συζητηθούν” ή “θα παρουσιαστούν τα δεδομένα” κλπ. δε θα γίνονται δεκτές.

Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων

Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν  ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου. Για την υποβολή της περίληψής σας, συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής περίληψης και επισυνάψτε το αρχείο της περίληψης σε μορφή Microsoft Word (άλλες μορφές αρχείων όπως pdf κλπ, δεν θα γίνονται δεκτές).

Για την ηλεκτρονική υποβολή της περίληψής σας, παρακαλώ πατήστε παρακάτω.

Τρόπος παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

 • Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)
 • Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster)

Επισημαίνεται ότι ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα (template) αρχείου e-poster (PowerPoint), παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Γενικές Παρατηρήσεις

 • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δε θα γίνονται αποδεκτές.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον ενός συγγραφέα ανά εργασία (κατά προτίμηση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία). Σε περίπτωση που ένας συγγραφέας παρουσιάζει περισσότερες από μία εργασίες, θα πρέπει να υπάρχει καταβολή δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον ενός άλλου συγγραφέα από την ομάδα, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μίας εγγραφής ανά εργασία.
 • Εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, η εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου θα αποστείλει, ηλεκτρονικά, επιβεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής επιβεβαίωσης, μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου, Omnipress.